Licentie 2018-11-09T15:01:02+00:00

Eindgebruikerslicentie voor ViaNLCS

Scope van de licentie

F. Lenoir (“VERSTREKKER”) verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van ViaNLCS (“U”) een gebruiksrecht voor deze software.

De software mag op een onbeperkt aantal computers binnen uw organisatie worden geïnstalleerd. Verder mag de software kostenloos in zijn originele vorm verstrekt worden aan derden.

Het is niet toegestaan

  • de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren;
  • de software in (sub)licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels betaalde constructies zoals verkoop, verhuur, Software-as-a-Service of anderszins;
  • wijzigingen aan te brengen in de software;
  • aanduidingen van VERSTREKKER als rechthebbende op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken;
  • Software te gebruiken voor illegale doeleinden.

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen bij en blijven bij VERSTREKKER. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag U de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

Tegenprestatie

U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software.

Updates

VERSTREKKER brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten herstellen of het functioneren van de software verbeteren.

De software zal U melden wanneer updates beschikbaar zijn. Dit vereist een actieve internetverbinding. Er bestaat nooit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door U niet geïnstalleerde update.

Ondersteuning

VERSTREKKER biedt via haar website een forum aan waar gebruikers van ViaNLCS elkaar kunnen ondersteunen en adviseren over het gebruik van de software. ViaNLCS zal proberen hier van tijd tot tijd aan bij te dragen. Voor het overige levert VERSTREKKER geen ondersteuning bij het gebruik van ViaNLCS.

Garanties en aansprakelijkheid

VERSTREKKER garandeert dat iedere versie van ViaNLCS wordt gecontroleerd op virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; maar voor het overige niets.

VERSTREKKER is jegens U niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met ViaNLCS.

Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij VERSTREKKER. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de software en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.

De overeenkomst mag door zowel U als VERSTREKKER op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien U in staat van faillissement wordt verklaard, U surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, U overlijdt, dan wel indien U in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.

Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient U ieder gebruik van ViaNLCS te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van ViaNLCS te verwijderen van al uw systemen.

Overige bepalingen

Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin VERSTREKKER gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

VERSTREKKER mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op ViaNLCS van haar overneemt.

Het is toegestaan de software alsook uw rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde, mits U dit schriftelijk laat weten aan VERSTREKKER en alle kopieën van ViaNLCS in uw bezit wist. De ontvangende partij moet zich naar VERSTREKKER committeren aan het bepaalde in deze overeenkomst.